Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte īstenos Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā”

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte īstenos Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā”
Projekta mērķis ir iegūt jaunus datus par lauksaimnieciskās darbības radīto gruntsūdeņu un saistīto virszemes ūdeņu piesārņojumu īpaši jutīgajās teritorijās un ārpus tām, un novērtēt denitrifikācijas ietekmi uz nitrātu slodžu dabisko samazināšanos.
Projekta ietvaros tiks ierīkotas septiņas jaunas novērojumu stacijas (urbumi dažādos dziļumos,  virszemes ūdeņi) īpaši jutīgajās teritorijās un ārpus tām, lai novērtētu gruntsūdens dinamiku un kvalitātes sezonālās izmaiņas. Nitrātu un citu oksidēšanās-reducēšanās jutīgo parametru mērījumi tiks veikti lauka un laboratorijas apstākļos reizi divos mēnešos. Projekta rezultāti tiks nodoti VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rīcībā un integrēti to rīcībā esošajās datubāzēs. Iegūtie dati un rekomendācijas tiks izmantotas, lai būtiski uzlabotu pazemes ūdeņu sadaļu nākošajā Nitrātu ziņojumā (2016. -2019. gads) un plānotu valsts pazemes ūdeņu monitoringa programmas optimizāciju saskaņā ar Nitrātu direktīvas (91/676/EEK) prasībām.

Dalīties