Projekta rezultāti

Projekta “Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem” ir izstrādāti šādi galvenie rezultāti, kas pieejami zemāk esošajā saitē:

1) Veiktas literatūras studijas un analīze, lai apzinātu metodiskos risinājumus fona līmeņu un robežvērtību noteikšanai pazemes ūdensobjektos saskaņā ar Eiropas savienības Ūdens struktūrdirektīvas un Gruntsūdeņu direktīvas prasībām;

2) Izstrādāta fona koncentrāciju jeb fona līmeņu noteikšanas metodika. Ir noteikti fona līmeņi katrā Latvijas pazemes ūdens objektā;

3) Izstrādāta kvalitātes robežvērtību noteikšanas metodika. Ir noteiktas robežvērtības katrā Latvijas pazemes ūdens objektā;

4) Rezultāti ir apopoti ziņojumos, ir novadīts seminārs to aprobēšanai, ziņojumi nodoti publiskai lietošanai.

Projektā izstrādātie ziņojumi ir pieejami šeit.