Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem

   

 

Projekts “Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem”

Projekta izpildes laiks: 2019.gada 31.oktobris

Projekta kopējais finansējums: 23 545 EUR

Finansējuma avots: Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs: Jānis Bikše (janis.bikse@lu.lv)

 

Projekta mērķis

Īstermiņa: noteikt pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva fona koncentrācijas un izstrādāt rekomendācijas piesārņojošo vielu robežvērtībām pazemes ūdensobjektos (PŪO) visā Latvijā.

Ilgtermiņa: izstrādāt kvalitātes kritērijus pazemes ūdensobjektu ķīmiskā stāvokļa novērtējumam, laicīgai negatīvu kvalitātes izmaiņu tendenču identificēšanai, kā arī pazemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanai realizēto rīcības programmu efektivitātes novērtēšanai, lai sasniegtu Ūdens struktūrdirektīvas, Gruntsūdeņu direktīvas un Ūdens apsaimniekošanas likuma pamatmērķinodrošināt ūdens vides, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

 1. Literatūras studijas;
 2. Datu apkopošana un kvalitātes kontrole;
 3. Fona koncentrāciju noteikšanas metodikas izstrāde;
 4. Fona koncentrāciju noteikšana katrā PŪO;
 5. Kvalitātes robežvērtību noteikšanas metodikas izstrāde un noteikšana katrā PŪO;
 6. Informatīvā semināra sagatavošana un organizēšana;
 7. Rezultātu apkopošana, rekomendāciju izstrāde un gala ziņojuma sagatavošana.

Projekta rezultāti

 1. Viena fona koncentrāciju noteikšanas metodika.
 2. Ziņojums “Noteiktās fona koncentrācijas Latvijas pazeme ūdensobjektos un to pamatojums”.
 3. Viena kvalitātes robežvērtību noteikšanas metodika.
 4. Ziņojums “Noteiktās kvalitātes robežvērtības Latvijas pazeme ūdensobjektos un to pamatojums”.
 5. Informatīvs seminārs un semināra materiāli prezentāciju veidā.
 6. Gala ziņojums ar galvenajiem projekta rezultātiem un rekomendācijām.